Select region and language

İçerik sorum­lu­luğu

Selux Akti­en­ge­sellsc­haft
Mot­ze­ner Straße 34
12277 Berlin

Tele­fon: +49 (30) 72001 – 0
Faks: +49 (30) 72001 – 100
E-posta: info@​selux.​de

HRB 33063 — Amts­ge­richt Berlin-Char­lot­ten­burg
Ust Kimlik No.: DE 136684509

Kon­sept Tasa­rım: CDLX/​Codeluxe
Prog­ram­lama: Neonaut GmbH
Marka Geliş­tirme ve Marka Tasa­rım: Stan Hema

Kul­la­nım Şart­ları

1. Online-İçin­de­ki­ler

Bu web say­fa­la­rında, Selux AG şir­ket­leri ve onla­rın ürün­leri hak­kın­daki mevcut bil­gi­leri sunul­mak­ta­dır. Sunu­lan bil­gi­ler kap­samlı bir açık­lama mak­sadı ile tasar­lan­ma­mış olup, daha ziyade zaman zaman Selux AG tara­fın­dan bu web say­fa­la­rında yayın­la­nan ürün bil­gi­leri nite­li­ğin­de­dir. Bu web say­fa­la­rın­daki içerik ve yayın­lar, ne bir söz­leşme anla­mını doğu­ran bir teklif, ne de tav­siye veya bilgi veril­mesi ile bağ­lan­tılı olarak bir söz­leşme, anlaşma veya teklif anla­mına gelen bağ­la­yıcı bil­gi­ler değil­dir. Web say­fa­la­rı­nın içe­riği yal­nızca zaman zaman gün­cel­le­ne­bil­mek­te­dir. Selux AG, bu nedenle, bu web say­fa­la­rında sağ­la­nan içerik ve bil­gi­le­rin belirli bir amaca uygun, doğru, konuya özgü veya tam oldu­ğunu garanti etme­mek­te­dir. Selux AG ürün­le­rini satın almak ya da ürün­lerle ilgili başka karar­lar alma­dan önce, kul­la­nıcı bu ürün­lerle ilgili daha fazla bilgi edin­me­li­dir.

Yuka­rıda bah­se­di­len husus­lara sınır­lama getir­mek­si­zin, Selux AG’nin kont­rolü dışında ger­çek­le­şen akta­rım­lar sıra­sında hasar oluş­tu­ran olay­lar­dan (örne­ğin veri kaybı) Selux AG sorumlu değil­dir. Belirli bir bil­di­rimde bulun­mak­sı­zın Selux AG, bu web say­fa­la­rın­daki içe­riği tümüyle veya kısmen değiş­tirme, düzeltme, düzen­leme veya silme, bu hiz­meti belirli bir süre için veya süre­siz dur­durma hak­kını açık bir şekilde saklı tutar.

2. Bağ­lan­tı­lar

Sadece üçüncü şahıs­la­rın içe­ri­ğine bir bağ­lantı sağ­la­yan ve bu web say­fa­la­rın­dan diğer sağ­la­yı­cı­la­rın web say­fa­la­rına yapı­lan harici, doğ­ru­dan veya dolaylı bağ­lan­tı­lar­daki içe­rik­ler, Selux AG’ye ait olan içe­rik­ler değil­dir. Bu bağ­lan­tı­lar kendi içe­rik­le­rin­den tanı­nır veya açıkça, sadece bir bağ­lantı olarak tanım­la­nır­lar. Selux AG, bu gibi üçüncü şahıs web site­le­rinde sunu­lan içerik üze­rinde her­hangi bir etkiye sahip değil­dir, sadece bir bağ­lantı sağ­la­ya­rak bu içe­riğe eri­şimi sağ­la­mak­ta­dır.

Selux AG, bağ­lan­tılı web say­fa­la­rı­nın tasa­rımı ve içe­riği ya da üçüncü şahıs­lar tara­fın­dan sağ­la­nan her türlü içe­ri­ğin yanı sıra ziya­retçi def­ter­leri, tar­tışma forum­ları ve e-posta lis­te­leri üze­rinde her­hangi bir etkiye sahip değil­dir. Selux AG, böyle bir üçüncü taraf içe­riği veya bağ­lan­tılı web say­fa­ları yüzün­den hiçbir şekilde sorumlu tutu­la­maz.

3. Telif Hakkı

Bu web say­fa­la­rında Selux AG tara­fın­dan sunu­lan içerik telif hakkı ile korun­mak­ta­dır. Kul­la­nıcı bu telif hak­la­rına uymakla ve bun­ları ihlal etme­mekle yüküm­lü­dür. Kul­la­nıcı sadece özel amaç­lar için bir bil­gi­sa­yar ya da ekran üze­rin­den bu web say­fa­la­rı­nın içe­ri­ğini indi­re­bi­lir veya geçici olarak depo­la­ya­bi­lir. Kul­la­nıcı ayrıca içe­ri­ğin bazı kısım­la­rını kul­la­na­bi­lir ve özel­likle de kişi­sel, ticari olma­yan amaç­lar için bun­la­rın kop­ya­la­rını (baskı ile) ala­bi­lir. Kul­la­nıcı sadece özel amaç­lar için veriyi kul­la­na­bi­lir. Bu fıkra uya­rınca kul­la­nı­cı­nın hak­ları, sadece kul­la­nı­cı­nın almış olduğu kop­ya­larda her­hangi bir deği­şik­lik yap­ma­ması ve her türlü telif hak­kına uyması koşulu altında veril­miş­tir. İçe­ri­ğin diğer tüm farklı kul­la­nım­ları (bun­larla sınırlı olma­makla bera­ber, iş amaçlı kopya, üçüncü şahıs­lara sunu­lan kop­ya­lar, deği­şik­lik­ler, kendi veya üçüncü şahıs­la­rın amacı için yapı­lan deği­şik­lik­ler, ter­cüme, modi­fi­kas­yon, düzen­le­me­ler ve diğer deği­şik­lik­ler de dahil olmak üzere) Selux AG’nin yazılı iznine tabi­dir.

4. Ticari Mar­ka­lar

Bu web say­fa­la­rında kul­la­nı­lan her türlü logo, ticari isim veya ürün adları Selux AG veya ken­dine bağlı kuru­luş­la­rı­nın ticari mar­ka­ları olup, izin­siz bir şekilde bir üçüncü taraf ürünü veya hiz­meti ile bağ­lan­tılı olarak kul­la­nı­la­maz.

5. Genel Bil­gi­ler

Selux Akti­en­ge­sellsc­haft
Mot­ze­ner Straße 34
12277 Berlin
Tele­fon: +49 (30) 72001 – 0
Faks: +49 (30) 72001 – 100
E-posta: info@​selux.​de

6. Çeşitli Hüküm­ler

Fera­gat­name ve bu Kul­la­nım Koşul­la­rın­daki sorum­lu­luk sınır­ları, bu web say­fa­la­rı­nın içe­ri­ği­nin ayrıl­maz bir par­ça­sı­dır. Yuka­rı­daki hüküm­le­rin­den biri­nin geçer­siz veya uygu­la­na­maz olması durumu, diğer hüküm­le­rin geçer­siz veya uygu­la­na­maz olma­sına yol açmaz. Geçer­siz hüküm­ler, geçer­siz olan hükmün ama­cına en yakın olan bir hüküm ile değiş­ti­ri­lir.

You are on Selux Turkey

Just like other web­si­tes, we use cookies to imp­rove and per­so­na­lize your expe­ri­ence. We col­lect stan­dard Inter­net log infor­ma­tion and agg­re­ga­ted data to analyse our traf­fic. Our pre­fe­rence and mar­ke­ting cookies allow us to adapt our con­tent and ads to our audi­ence inte­rests.