Select region and language

Uzun bir dönem boyunca Berlin, dünya çapın­daki diğer şehir­lere naza­ran, aydın­latma konu­sunda daha yeni­likçi ve giri­şimci oldu. 1882 yılında, dün­ya­nın ilk kalıcı elekt­rik sokak lam­ba­ları Berlin’de inşa edil­miş­tir. Yeni bir döne­min baş­lan­gı­cında olan şehir hem tarihi, hem de günü­müz­deki rolü nede­niyle; sokak aydın­lat­ma­sında ve diğer alan­lar­daki yeni­lik­ler ve yeni­den yapı­lanma için üstüne düşen rolü oyna­maya devam ediyor. Kentin tarih­sel pey­za­jı­nın korun­ması ile gele­cek­teki yaşam alan­la­rını etki­le­yen yeni pro­je­le­rin yürü­tül­me­sine aynı has­sa­si­yet çer­çe­ve­sinde bakı­lı­yor.

1980’lerden bu yana Selux, özel­likle bir yandan tarihi model­le­rin doğa­sında var olan yeni fikir­leri kay­bet­me­den, onları yara­tıcı ve çağdaş stil­lere dönüş­tü­recek, diğer yandan da form olarak tarihi şek­lini koru­yan yeni fener­le­rin üre­til­mesi konu­sunda çalış­ma­lar yapı­yor. Biz Selux olarak, Berlin’in tarihi mer­ke­zi­nin çar­pıcı görü­nü­münü res­tore etmekte böy­le­sine önemli ve aktif bir rolü üst­len­mek­ten gurur duyu­yo­ruz.

Aslında eski tarz fener­le­rin tarihi kök­le­rini kay­bet­me­den yeni­den üre­til­me­si­nin Selux’ün güçlü yan­la­rın­dan biri olduğu, yap­tı­ğı­mız diğer pro­je­lerde de görü­le­bi­li­yor. Bu nok­tada Kur­fürs­ten­damm üze­rin­deki Har­den­berg fener­leri, Kreuzberg’de ve Sch­loss Char­lot­ten­burg çev­re­sin­deki alanda bulu­nan Witz­le­ben fener­leri gibi örnek­leri saya­bi­li­riz. 1998 yılın­dan bu yana Schup­mann fener­le­ri­nin, Bran­den­burg Kapı­sı­nın önün­deki alanı ve Berlin’in büyük bul­varı Unter den Linden’i aydın­lat­maya devam ediyor.

Ori­ji­nal fener­le­rin modern ver­si­yon­ları geliş­ti­ri­lir­ken, bun­la­rın hem tarihi görü­nüm ve otan­tik yan­la­rını kay­bet­me­me­le­rini sağ­la­mak, hem de modern aydın­latma tek­no­lo­ji­si­nin yüksek talep­le­rini kar­şı­la­yan per­for­mansı elde etmek için özel bir çaba gös­te­ri­yo­ruz. Selux, bu çer­çe­vede özel­likle de Berlin’deki elekt­rikli aydın­lat­ma­nın tarih­sel geli­şi­mini ser­gi­le­meye karar verdi. İlgi­le­nen ziya­ret­çi­ler Selux tara­fın­dan üre­ti­len klasik fener­le­rin kop­ya­la­rı­nın yanı sıra 1850 – 1914 döne­mine ait ori­ji­nal ve tarihi çok sayıda arma­türü göre­bi­lir­ler. Ser­gi­deki ilgi odak­la­rın­dan birisi, kısa sürede endüst­ri­yel tasa­rım iko­nuna dönü­şecek olan Peter Behrens’in muh­te­şem eko­no­mik ark lam­ba­sı­dır (Spar­bo­gen­lampe). Siz­lere halen çalış­makta olan 120 yaşın­daki bir ark lam­bası ile elekt­rik karbon ark lam­ba­sı­nın işle­yiş pren­si­bini gös­ter­mek­ten memnun ola­ca­ğız.

You are on Selux Turkey

Just like other web­si­tes, we use cookies to imp­rove and per­so­na­lize your expe­ri­ence. We col­lect stan­dard Inter­net log infor­ma­tion and agg­re­ga­ted data to analyse our traf­fic. Our pre­fe­rence and mar­ke­ting cookies allow us to adapt our con­tent and ads to our audi­ence inte­rests.