Select region and language

Gele­ceği şekil­len­dir­mek için,
şim­di­den deği­şik­lik yap­ma­mız gere­ki­yor.“

Selux büyü­yor. Berlin’de, Almanya’da ve ulus­la­ra­rası are­nada.

Grup olarak bizim temel düşün­ce­miz, ikna oldu­ğu­muz ortak bir hedef üze­rinde bir­likte çalı­şır­sak ve önce­likli olarak başar­mak iste­di­ği­miz bir konuya odak­la­nır­sak; özel bir şeyler yara­ta­bi­le­ce­ği­miz yönün­de­dir. Ama­cı­mız tasa­rımcı için bir part­ner olmak­tır. Bun­ları yapar­ken eli­miz­deki araç­lar, iyi düşü­nü­le­rek ortaya çıka­rıl­mış ürün­ler, açık ile­ti­şim ve elbette insan iliş­ki­le­rin­deki pro­fes­yo­nel­li­ği­miz­dir. Biz mükem­mel ürün ve kusur­suz hizmet ara­yı­şın­da­yız. Bu ara­yışta bize katıl­mak iste­yen kişi­leri de bek­li­yo­ruz. Biz talep­kar, cesur ve este­tik duy­gusu olan insan­la­rın peşin­de­yiz.

Biz aslında sizi arı­yo­ruz. Neden bugün bize baş­vur­mu­yor­su­nuz?

Apply!

You are on Selux Turkey

Just like other web­si­tes, we use cookies to imp­rove and per­so­na­lize your expe­ri­ence. We col­lect stan­dard Inter­net log infor­ma­tion and agg­re­ga­ted data to analyse our traf­fic. Our pre­fe­rence and mar­ke­ting cookies allow us to adapt our con­tent and ads to our audi­ence inte­rests.