Select region and language

 • 2019

  CMP-represented equity fund acquires Selux AG — 

  As part of the plan to drive inno­va­tion, invest­ments in the amount of seve­ral mil­lion euros will be made in new intel­li­gent pro­ducts and the digi­tal net­wor­king of the inter­na­ti­onal pro­duc­tion sites. Spe­ci­fic focus is on the Berlin site and the Zachow pro­duc­tion site as well as sales.

 • 2018

  Selux Group to undergo strategic restructuring in Europe — 

  To enhance its inno­va­tive strength, the Selux Group with its pro­fes­si­onal ligh­ting solu­ti­ons will in future be focus­sing its acti­vi­ties on its suc­cess­ful exte­rior app­li­ca­ti­ons area within Europe. Selux Cor­po­ra­tion in the USA will con­ti­nue unc­han­ged with its suc­cess­ful acti­vity in inte­rior and exte­rior busi­ness.

 • 2018

  70 years of Selux — 

  In 1948 Her­mann Bans­bach foun­ded Sem­per­lux in Berlin using the idea of a bat­tery char­ger. In the deca­des since, Selux has manu­fac­tu­red pro­ducts that shape urban spaces and that will con­ti­nue to do so in the future, with an awa­re­ness of our eco­no­mi­cal, eco­lo­gi­cal and social res­pon­si­bi­lity to future gene­ra­ti­ons.

 • 2016

  Selux plant in Zachow is celebrating its 25th anniversary — 

  Selux pro­duc­tion plant in Zachow / Ketzin is celeb­ra­ting its 25th anni­ver­sary

 • 2016

  Lif multifunctional light column — 

  Selux launc­hes a new gene­ra­tion of ligh­ting tech­no­logy — mul­ti­func­ti­onal urban ligh­ting featu­ring Wifi, facade and accent ligh­ting, came­ras and louds­pe­akers. The light column Lif pro­vi­des 19 dif­fe­rent hori­zon­tal and ver­ti­cal light dist­ri­bu­ti­ons. Deta­ils

 • 2016

  Tritec Optic as a LED upgrade for existing luminaires — 

  Selux deve­lops a new optics system con­sis­ting of com­bi­ned prism and ref­lec­tor optics. The Tritec Optic pro­vi­des inten­sive high­lights, a high-quality look, and con­cise visual aest­he­tics. It is used in the newest pro­ducts such as Lif or as a ret­ro­fit for exis­ting ligh­ting ins­tal­la­ti­ons. Deta­ils

 • 2016

  Loop as the first circle luminaire for office lighting — 

  Selux deve­lops the first office-com­pa­tible cir­cu­lar lumi­na­ire: The Loop is an ele­gant alter­na­tive to con­ven­ti­onally-shaped lumi­na­ires. With its two light dist­ri­bu­ti­ons and five assembly ver­si­ons, the Loop is suitable for diverse arc­hi­tec­tu­ral app­li­ca­ti­ons. Deta­ils

 • 2016

  Innovation at the Light and Building 2016 — 

  Selux pre­sents the new gene­ra­tion of ligh­ting tech­no­logy: the first mul­ti­func­ti­onal light column Lif for intel­li­gent urban ligh­ting, the Tritec Optic — a unique com­bi­ned prism and ref­lec­tor optics, the first cir­cu­lar lumi­na­ire for office ligh­ting Loop and others. Deta­ils

 • 2016

  Expo 2016 in Antalya Turkey illuminated by Selux — 

  Selux pro­vi­des 1,800 LED lumi­na­ires for the first EXPO world exhi­bi­tion in Turkey. Under the title Flo­wers and Child­ren” the EXPO 2016 high­lights the impor­tance of green cities. The sus­ta­inable ligh­ting tech­no­logy by Selux rein­for­ces the green city idea. Read more

 • 2015

  New Port Promenade Hamburg — 

  Selux pro­vi­des ligh­ting tech­no­logy for the illu­mi­na­tion of the new pro­me­nade in the Port of Ham­burg. The arc­hi­tec­tu­ral design stems from the London office of Zaha Hadid. The ligh­ting design is by Sch­lot­feldt Licht. Pro­ject deta­ils

 • 2015

  Selux - Annual Multimedia 2015

  Silver prize at the Annual Multimedia Awards 2015 — 

  Two digi­tal app­li­ca­ti­ons by Selux were awar­ded the silver acco­lade — Selux Look­bo­oks in the Mic­ro­si­tes cate­gory and the Olivio con­fi­gu­ra­tor in the Tools cate­gory.
  Selux Look­bo­oks
  Olivio Con­fi­gu­ra­tor

 • 2014

  Selux Olivio Configurator

  Selux launches the Olivio Configurator — 

  The new online plan­ning tool guides users in just a few steps thro­ugh the all pos­sible vari­ati­ons of the pro­duct and enab­les light desig­ners to create their own per­so­na­li­sed lumi­na­ire designs easily and reli­ably. Olivio Con­fi­gu­ra­tor

 • 2014

  Selux - Kju Family

  The Kju family of modular LED luminaires — 

  Clear con­to­urs redu­ced to the ext­re­mi­ties in a hove­ring, flat body of pure light. Selux launc­hed a new family of modern arc­hi­tec­ture-based lumi­na­ires. Kju Family

 • 2013

  Selux ABD’de 30. yıldönümü kutladı — 

  ABD’deki Selux Kurum­sal, mimari iç ve dış mekan arma­tür­leri için tasa­rım odaklı ve yeni­likçi bir şirket olarak tam 30 yıldır faali­yet gös­te­ri­yor.

 • 2013

  Selux İtalya’ya açılıyor — 

  Selux 1 Mart 2013 tari­hinde İtalya’da bir ofis açtı. Şube Milano ken­tinde bulu­nan Blend Tower’da yer alıyor. Selux S.r.l.‘nin genel müdür­lü­ğünü, kurucu ortağı Sn. Elio Joseph Page üst­le­ni­yor. Joe Page aydın­latma sek­tö­ründe uzun yıl­lara daya­nan bir dene­yime sahip.

 • 2013

  Selux Fransa 25. kuruluş yılını kutladı — 

  Selux S.A.S. yeni­likçi bir dış arma­tür üre­ti­cisi olarak tam çeyrek asır­dır, Fransa paza­rında başa­rılı ope­ras­yon­lar ger­çek­leş­ti­ri­yor.

 • 2013

  Yeni Nesil Armatürler: M36 wallwasher için tasarım ödülü — 

  2013 Yeni Nesil Lümen Ödü­lüne, M36 wal­l­was­her layık görüldü. LMO tek­no­lo­ji­sini kul­la­nan M36 wal­l­was­her, duvar ve arma­tür ara­sın­daki mini­mum mesa­fesi ve sağ­la­dığı son derece yüksek homo­jen­likte ışık ile ön plana çıkı­yor. Örne­ğin, sadece 0.4 m ışık mesa­fesi, üç metre yük­sek­li­ğin­deki bir duva­rın aydın­la­tıl­ması için yeter­li­dir.

 • 2013

  Yeni online planlama aracı: M-Modüler LED yapılandırıcı — 

  Yeni online araç, plan­la­ma­cı­lar için etkin bir yardım sağ­lı­yor ve çok yönlü M-Modü­ler LED bina kiti ile hızlı, basit ama pro­fes­yo­nel bir plan­la­ma­nın yapıl­ma­sını mümkün kılı­yor. M-Modü­ler LED Yapı­lan­dı­rıcı kul­la­na­rak, lineer arma­tür, dik­dört­gen veya kare ışık yapı­ları veya L, U ya da Z-şekilli kon­fi­gü­ras­yon­lar gibi iste­di­ği­niz sis­temi, sadece birkaç dakika içinde oluş­tu­ra­bi­lir­si­niz. To the con­fi­gu­ra­tor

 • 2012

  Semperlux Selux oldu — 

  Sem­per­lux AG olan eski şirket adı, Selux AG olarak değiş­ti­rildi. Yeni geliş­tirme seri­leri: Etkin Tasa­rım” ve Kine­tik Arma­tür­ler”.

  Selux Çapraz Işın Tek­no­lo­jisi (CBT) ve Işık Modü­las­yon Optik­leri (LMO tek­no­lo­jisi) iç ve dış aydın­lat­mada hassas ve verimli LED ışık yöne­timi için geliş­ti­rildi. OLED tabanlı bir arma­tür olan Manta Rhei, kine­tik arma­tür­le­rin bir ön çalış­ma­sı­nın ve Selux ve ART + COM tara­fın­dan yürü­tü­len ortak bir pro­je­nin sonu­cu­dur.

 • 2012

  Selux’ün web sitesi iF iletişim tasarımını kazandı — 

  Selux’ün web sitesi gide­rek diji­tal­le­şen ihti­yaç­lara ve sanal dün­ya­daki trend­lere uyumlu olarak gün­cel­len­meye devam ediyor. Temel nok­ta­lara indir­gen­miş olmak hedefi çer­çe­ve­sinde, Selux’ün yeni inter­net plat­formu, pro­fes­yo­nel tasa­rım­cı­lar için mer­kezi bir irti­bat nok­tası olarak fonk­si­yon görü­yor. Her şeyden önce, web sitesi, kul­la­nı­cı­lara Selux’ün tüm ürün­leri ve türev­leri ile ilgili her türlü özel veri­lere hızlı bir şekilde ve kolayca ula­şıl­ma­sını sağ­lı­yor. Haber­ler

 • 2012

  Yeni Nesil Armatürler: M100 LED ve M60 LED için tasarım ödülleri — 

  ABD’de yapı­lan Yeni Nesil Arma­tür­leri Katı-Hal Aydın­latma Tasa­rımı Yarış­ması” jürisi Selux M seri­sin­den iki arma­türü ödüle layık gördü. M100 LED ve M60 LED arma­tür­leri, Las Vegas ken­tinde düzen­le­nen ışık fuarında Ankastre Lineer Aydın­latma” ve Lineer Sarkıt Aydın­latma” kate­go­ri­le­rinde ödül aldı. Jüri, arma­tür pro­fil­le­ri­nin hem ince­li­ğin­den ve zarif tasa­rı­mın­dan, hem de verimli ışık dağı­lımı ve bakım kolay­lığı gibi özel­lik­le­rin­den etki­lendi. M60 ve M100 hak­kında daha fazla bilgi için.

 • 2012

  Selux Çapraz Işın teknolojisinin gelişimi sayesinde açık alanlar için verimli ışık yönetimi — 

  Bu geli­şi­min amacı, sofis­tike dış aydın­latma işleri için sür­dü­rü­le­bi­lir, yüksek kali­tede ışık araç­la­rını tasar­la­mak­tır. Bu amaç için patentli, yeni bir optik sis­temi olarak geliş­ti­rildi. Selux Çapraz Işın Tek­no­lo­jisi (CBT) LED ışı­ğı­nın keskin şekilde yön­len­di­ril­mesi yoluyla trafik alan­la­rı­nın veya mey­dan­la­rın homo­jen bir şekilde aydın­la­tıl­ma­sını sağ­lı­yor. Büyük, ser­best form ref­lek­tör yüzey­leri ve hassas hiza­lan­mış LED küme­le­ri­nin bir­le­şimi ile yüksek bir optik verim­li­lik yaka­la­nı­yor. Işığın ana yönüne doğru eğimli olan LED’ler, çıkan ışığın büyük bölü­mü­nün opti­mal kul­la­nı­mını sağ­lı­yor. Selux Çapraz Işın tek­no­lo­jisi, opti­mum görü­nür­lük ve ben­zer­siz bir görü­nüm için homo­jen ve par­lak­lık geçiş alan­ları yara­tı­yor. Avanza

 • 2012

  İç mekanlar için yenilikçi ışık yönlendirmesi LMO teknolojisinin gelişimi. — 

  Selux, yeni M36 sis­temi için Işık Modü­las­yon Optik­leri (LMO-Tek­no­lo­jisi) olarak bili­nen özel bir ışık yön­len­dirme formu geliş­tirdi. Katı pro­fil­ler­den yapıl­mış olan bu saten optik­ler, ışığın çok hassas bir şekilde yön­len­di­ri­le­bil­me­sini ve ışık çıkış ala­nında homo­jen bir dağı­lı­mın yaka­lan­ma­sını sağ­lı­yor. Geniş bir yel­pa­zede farklı aydın­latma görev­le­rini üst­le­necek şekilde tasar­la­nan hassas kesit­ler, azami veri­min elde edil­me­sini sağ­lı­yor. LMO wal­l­was­her ürün­leri ile çok kısa mesa­fe­den, son derece yüksek homo­jen­lik sevi­ye­sinde bir aydın­latma efekti yaka­la­nı­yor. Örne­ğin, sadece 0.4 m ışık mesa­fesi bile, üç metre yük­sek­li­ğin­deki bir duvar aydın­lat­ması için yeterli oluyor. Gerekli ofis aydın­latma ihti­yaç ve kri­ter­le­rine uyum­lu­luk, LED’ler için özel olarak geliş­ti­ri­len bir mini panjur kul­la­nımı ile sağ­la­nı­yor. M36

 • 2009

  İyi Tasarım Ödülü 2008 — 

  NEO, 2008 Chi­cago Athe­na­eum İyi Tasa­rım Ödülü Yarış­ma­sında aydın­latma’ dalında ödüle layık görüldü. — Spor oto­mo­bil devi­nin
  aydın­lat­ması Selux’ten Sem­per­lux, Stutt­gart şeh­rinde bulu­nan, spor oto­mo­bil ikonu Porsche’nin yeni müze­sini aydın­lattı.

 • 2008

  60 Yıllık Işık. Fikirler. Sistemler. — 

  Sem­per­lux AG’nin 60. yıl­dö­nümü: 2008 yılında Berlin mer­kezli aydın­latma üre­ti­cisi Sem­per­lux AG şir­ke­ti­nin kuru­lu­şu­nun 60. yıl dönümü kut­landı. — Yeni se’lux-Aydınlatma-Parkının Açı­lışı. — AYDIN­LATMA KÜL­TÜRÜ 2008 — İç ve dış mekan aydın­lat­ma­ları için yeni se’lux ürün kata­log­ları hazır­landı.

 • 2007

  Sabit Aydınlık Teknolojisi (CLT) için patent alındı — 

  Ams­ter­dam şeh­ri­nin kanal aydın­latma moder­ni­zas­yon pro­jesi için söz­leşme imza­landı. — Dış mekan Viz­yonu — Berlin Sanat Üni­ver­si­te­si­nin (UdK) öğren­ci­leri için düzen­le­nen se’lux Tasa­rım Yarış­ması.

 • 2006

  Berlin Merkez İstasyonu — 

  Proje kap­sa­mın­daki alanı aydın­lat­mak için 54 farklı aydın­latma çözümü geliş­ti­rildi. Ticari alan­lar için saten ışık hat­ları, cephe için duvar arma­tür­leri, daire­sel arma­tür­ler tara­fın­dan aydın­la­tı­lan pano­ra­mik asan­sör­ler, Duran” cam silin­dir­den yapıl­mış olan Sta­lac­tite arma­türü ve gelen tren­ler için bir kar­şı­lama alanı yarattı. Ayrıca çok sayıda fonk­si­yo­nel arma­tür­ler mer­di­ven boş­luk­ları, kori­dor­lar ve oto­park için temin edildi.

 • 2004

  Şirketin kronolojisi yayınlandı — 

  Berlin bele­uch­tet” kitabı içinde endüst­ri­yel tasa­rımcı Sabine Röck, 50 yaşın­daki aile şir­ke­tine ait hika­yeyi, o dönem­ler­deki dünya ve Berlin tarihi ile bir­likte anlattı. Semperlux’ün kaderi ve talihi Berlin ve şehrin 1945 yılın­dan son­raki geli­şimi ile yakın­dan bağ­lan­tılı. Böy­lece, kitap Alman ser­ma­ye­si­nin eko­no­mik büyü­me­si­nin bir bölü­münü de bel­ge­le­miş oluyor. Se’lux ürün­le­ri­nin büyük bir kısmı zaten klasik haline gel­miş­tir. Bu kla­sik­ler bir bakıma Berlin bele­uch­tet” kita­bı­nın, yani aydın­latma arma­tür­le­ri­nin öykü­sünü oluş­tu­ru­yor. Ayrıca iyi res­me­dil­miş kitap, aynı zamanda modern bir arma­tür tasa­rımı için de bir fikir veri­yor ve aydın­latma uzmanı olma­yan­la­rın da anla­ya­bi­le­ceği basit ve açık bir dilde se’lux ürün­le­ri­nin teknik alt­ya­pı­sını anla­tı­yor. ISBN 3 – 936962-04 – 9. 24.80 €. Verlag Bos­tel­mann & Sieben­haar tara­fın­dan yayın­lan­mış­tır — Satin­lights® Office, FX Ulus­la­ra­rası İç Tasa­rım Ödülleri’nde finale kaldı. Işık kali­te­si­nin yanı sıra ince stili ile jüri­nin beğe­ni­sini kaza­nan ürün, en iyi ofis iç mekan ürünü’ kate­go­ri­sinde ikinci oldu.

 • 2003

  Raylı aydınlatma artık dijital: aydınlatma tasarımı için yeni bir potansiyel — 

  EUTRAC | Dali raylı aydın­latma, artık pro­fes­yo­nel aydın­latma kont­rol şema­ları içe­ri­sine entegre edi­le­bi­li­yor. Akıllı ray sis­temi, yara­tıcı aydın­latma kon­sept­leri için yeni pers­pek­tif­le­rin kapı­sını ara­lı­yor. Mağa­za­lar, fuar stant­ları ve etkin­lik­ler, müze­ler ve sergi alan­ları ya da ofis orta­mın­daki kişi­sel­leş­ti­ril­miş uygu­la­ma­lar için gerekli olan modern aydın­latma kont­rolü, — EUTRAC | Dali sis­temi ile yaka­na­lı­yor. Moden aydın­latma çözüm­le­rine uygun olan sistem, yara­tı­cı­lığı ve inte­rak­tif tasa­rımı teşvik ediyor. Bu aydın­latma, tasa­rım­cı­nın farklı mekan ve ortam­ları oluş­tur­ma­sına olanak sağ­la­yan önemli bir araç olacak. www​.eutrac​.de

 • 2002

  The RGB pendant luminaire wins the FX International Interior Design Award — 

  In the cate­gory Best Office Ligh­ting”. — SELUX (CH) AG is foun­ded: like many of the Sem­per­lux AG sub­si­di­aries, SELUX (CH) AG is an inde­pen­dent com­pany with its own mana­ge­rial staff. This cor­po­rate phi­lo­sophy gives SELUX (CH) AG the liberty to add­ress the spe­ci­fic demands of the Swiss market.

 • 2001

  Berlin'deki Alman Teknoloji Müzesinde selux armatürleri kullanıldı — 

  20 yıllık görev süresi saye­sinde, artık gerçek bir tasa­rım kla­siği olan Nal­bach arma­türü”, Berlin’deki Alman Tek­no­loji Müze­sinde düzen­le­nen Güç-Elekt­rik-Işık” ser­gi­sinde kalıcı bir ürün haline geldi. — 1 Temmuz 2001’de Armin Bans­bach 67 yaşında emekli oldu ve Sem­per­lux AG’nin Yöne­tim Kuru­lun­dan ayrıldı. Ken­disi halen Her­mann-Bans­bach GmbH & Co. KG şir­ke­ti­nin yöne­tici ortağı ve tek his­se­darı olarak çalış­maya devam ediyor.

 • 2000

  ARTHELIO projesinin lansmanı: bir ışık borusu sisteminde gün ışığı ve yapay ışık kombinasyonunun kullanımı — 

  TU Berlin (Teknik Üni­ver­site, Elekt­ro­nik ve Aydın­latma Mühen­dis­liği Ens­ti­tüsü, Prof. Dr. Kaase ve Dr. Rose­mann), Sem­per­lux AG, İtal­yan ve İsveçli ortak­lar ile içi boş bir ışık kana­lına daya­nan bir aydın­latma sis­te­mini geliş­tir­mek için işbir­liği yaptı. Enerji tüke­ti­mini azalt­mak ve kul­la­nıcı kon­fo­runu artır­mak ama­cıyla, bir sülfür lam­bası tara­fın­dan sağ­la­nan yapay ışık ile gün ışığı, bir ışık borusu içine kana­lize edildi. Sem­per­lux mer­kezi yöne­tim bina­sına yer­leş­ti­ri­len Art­he­lio pro­to­tipi, enerji tasar­ruflu bir aydın­lat­ma­nın yaka­lan­ma­sını sağ­lı­yor. Ürün aynı zamanda, Sem­per­lux mer­ke­zi­nin pen­ce­re­siz mer­di­ven boş­lu­ğun­daki atmos­fe­rin kali­te­sini de art­tı­rı­yor. — Sem­per­lux Berlin Çevre Ödülü’nü aldı. — İcra Kuru­lunda Deği­şik­lik­ler: 2000 yılında, Ulrich Mis­geld, Sem­per­lux Mali Yöne­ti­cisi olarak göreve geldi.

 • 1999

  Londra’da bulunan Millenium Dome için 1000 adet OVALIS-armatür — 

  Milen­yu­mun başında tüm şık­lı­ğıyla Ric­hard Rogers’ın tara­fın­dan Londra için tasar­la­nan Mil­len­nium Dome’un zemini, nere­deyse 1000’e yakın Ovalis arma­türü ile aydın­la­tıldı. Farklı ve modern tasa­rımı ile arma­tür­ler, Dome’un çev­re­sin­deki park ala­nı­nın çekici ve yeterli şekilde aydın­la­tıl­ma­sını sağ­lı­yor. — Berlin Hay­va­nat Bahçesi’nden Nordik Elçi­lik­lere oradan Hıris­ti­yan Demok­rat Bir­li­ği­nin (CDU) genel mer­ke­zine kadar sokak aydın­lat­ması URBI 1 arma­tür­leri kul­la­nı­la­rak sağ­landı. (Tasa­rım: Prof. Gernot Nal­bach).

 • 1998

  Günümüze kadar 50 Işık yılı — 

  Sem­per­lux, aydın­latma plan­la­ması ve tasa­rımı ile adeta ışık hızında ve dolu dolu geçen ilk yarım yüz­yıla ulaş­ma­nın mut­lu­lu­ğunu yaşı­yor. Sem­per­lux ismi (her zaman ışık), en baştan beri kurum­sal kon­sep­tin ayrıl­maz bir par­çası oldu: Berlin ablu­kası sıra­sında elekt­rik kesin­ti­leri varken bile, şir­ke­tin kuru­cusu Her­mann Bans­bach tara­fın­dan geliş­ti­ri­len batar­ya­lar ile kentin ışık­ları hep yandı. O zaman­dan bu yana, Sem­per­lux per­so­neli, aydın­latma ala­nında geniş bir yel­pa­zede yeni­lik­ler yarat­mak ve iyi bir aydın­lat­mayı yaka­la­mak için tut­kuyla çalış­maya devam etti. Tam anla­mıyla geliş­miş stan­dart çözüm­le­rin yanı sıra, Sem­per­lux bugün kendi Kurum­sal Aydın­latma bölümü ara­cı­lı­ğıyla entegre ve kişi­sel­leş­ti­ri­le­bi­len aydın­latma sis­tem­le­rini de yara­ta­bi­li­yor. Bu bölü­mün sun­duğu hiz­met­ler ara­sında, tüm dün­yada geçerli danış­man­lık, plan­lama ve uygu­lama da var. — Ludwig-Erhard-House binası- Sil­ho­u­ette arma­tü­rü­nün modern tasa­rımı, Sil­ho­u­ette ürü­nü­nün tasa­rımı, Berlin’deki Ludwig Erhard-House bina­sında adeta bir mimar­lık sen­tezi yarattı. Hemen yan­daki borsa binası ile bera­ber mevcut bina, yapı­nın rad­yant karak­te­rini ve eko­no­mik verim­li­li­ğini yan­sı­tı­yor.

 • 1997

  Atlantic City için şehir aydınlatması — 

  URBI, Mag­de­burg şeh­rin­deki Elbe Köp­rüsü üstü ve Ams­ter­dam Stad­yu­mu­nun dışı­nın yanı sıra, Atlan­tic City’nin şehir mer­ke­zinde de kul­la­nıldı. — Sem­per­lux GmbH şir­keti Sem­per­lux Akti­en­ge­sellsc­haft ve Licht­tech­nische Werke ile bir­leşti. Aynı zamanda Berlin’deki ana fab­rika, resmi bir limi­ted şirket ve Almanya içi ile dışında bulu­nan 15’in üze­rinde işti­rak­leri ile bir­likte ana şirket haline geldi.

 • 1996

  Frankfurt İstasyonu — 

  Özel olarak geliş­ti­ril­miş olan lineer aydın­latma sis­tem­leri, top­lamda 4500 met­re­den daha fazla bir uzun­lukta Frankfurt/​M Deutsche Bahn AG’nin ana istas­yo­nunda yer alan 13’ün üze­rin­deki şehir­le­ra­rası plat­for­mun üze­rine kuruldu.

 • 1995

  Dış mekan armatürleri için yeni üretim tesisi — 

  Berlin’e 30 km mesa­fede yer alan Zachow kasa­ba­sında, dış mekan arma­tür­le­ri­nin üre­timi için yeni bir fab­rika inşa edildi. 7000 m² üze­rinde alana sahip olan fab­ri­kada, aynı zamanda sokak arma­tür­leri ve diğer dış mekan ürün­leri de üre­ti­lecek.

 • 1994

  Potsdam şehrindeki Kirchsteigfeld — 

  Pots­dam şeh­rinde, Yeni Alman eya­let­leri’ pro­jesi kap­sa­mında inşa edilen ve şehrin en büyük binası olan Kirchsteigfeld’de, se’lux’ün URBI kent­sel aydın­latma ürün gamın­dan arma­tür ve sokak fener­leri seçildi.

 • 1993

  Frankfurt/a.M., Dessau, Londra ve Grenoble kentlerinde URBI kullanımı — 

  Hali­ha­zırda en çok satan ürün­ler lis­te­sinde olan URBI kent­sel aydın­latma sis­temi, Frankfurt/​M şeh­rin­deki Lower Main Bridge köp­rüsü, Dessau şeh­rin­deki birkaç sokak, Londra’daki Oxford Cad­de­sinde ve Gre­noble şeh­rinde kul­la­nıldı.

 • 1992

  Bonn kentindeki Alman Sanat ve Fuar Merkezi — 

  Sem­per­lux, her zamanki yeni­likçi kim­li­ğini yan­sı­tan iç mekan ürün gamı ve Lichtplan/Lichtdesign’ın işbir­liği saye­sinde ortaya çıkan bil­gi­sa­yar kont­rollü özel ürün­ler ve aydın­latma sis­te­miyle Bonn’da bulu­nan Alman Sanat ve Fuar Merkezi’ni aydın­lattı.

 • 1991

  Brandenburg Kapısındaki SCHUPMANN sokak feneri — 

  Tarihi Schup­mann sokak fener­leri Berlin’deki Bran­den­burg Kapı­sı­nın etra­fında yer alıyor. 1991 yılında, TFH Berlin ile bir­likte (Prof. Dr. Marx / Prof. Dr. Kars­t­ädt) Sem­per­lux, flo­re­san lam­ba­lar için kısı­la­bi­lir ve yüksek fre­kansla çalı­şan bir elekt­ro­nik balas­tın geliş­ti­ril­mesi saye­sinde Berlin Çevre Ödülü’nün sahibi oldu.

 • 1988

  EUTRAC — 

  Sem­per­lux, asıl işi elektro ray­ları, ray sis­tem­le­rini ve adap­tör­leri geliş­tirme ve üretme olan EUTRAC® STROMSC­HI­ENEN GmbH & Co. Şir­ke­tini kurdu. 1990 yılında, City­lights serisi spot ışık­ları, EUTRAC ürün gamını tamam­la­mak için geliş­ti­rildi. Bu, aynı zamanda Sem­per­lux Aktiengesellschaft’ın tes­cilli mar­kası olan “LIGTHS & TRACKS” adlı yeni bir ürün seri­si­nin de baş­lan­gı­cıydı.

 • 1987

  Cube de la Défense, Paris — 

  Fransa’nın adeta yeni sim­gesi olan Paris’teki Cube de la Défense’in top­lamda 8000 metre alana sahip olan tüm ofis ve ortak kul­la­nım alan­ları, Tüplü Aydın­latma Sis­temi 90 ile aydın­la­tıldı.

 • 1986

  NEON-sistemleri ve SATURN serisi — 

  NEON sis­tem­leri iç mekan aydın­latma sek­törü için geliş­ti­ril­miş­tir. — Trend belir­le­yen SATURN serisi dış mekan aydın­latma sek­törü için tasar­lan­mış­tır.

 • 1984

  Berlin'de Kurfürstendamms’ın Aydınlatması — 

  1984 yılında SELUX, şim­di­lerde Berlin’in en popü­ler cad­de­le­rin­den biri­si­nin en bilin­dik özel­liği olan, tarihi HAR­DEN­BERG sokak fener­le­rini kul­la­na­rak Berlin’deki Kurfürstendamm’ın aydın­lat­ma­sını yeni­den tasar­la­mak için Berlin’deki yöne­tim merci tara­fın­dan görev­len­di­rildi.

  1985 Kahire ve Jakarta Hava­alan­ları hava­alanı aydın­latma ala­nında Sem­per­lux uzman­lı­ğını ortaya koydu: Kahire ve Jakarta’daki hava­alan­ları da Semperlux’ün refe­rans lis­te­sine eklendi. Hol­landa kra­li­çesi bile se’lux’ün altın ışıl­tı­sı­nın tadını çıka­rı­yor. Konut arma­tür­leri ve tüplü aydın­latma sis­tem­leri, kra­li­çe­nin Lahey’deki kale­sini süs­le­mek­te­dir.

 • 1982

  1983 Semperlux Marienfelde — 

  Çalı­şan sayısı 190’a ulaşan Sem­per­lux, Berlin-Marienfelde’de kul­la­nım alanı 18.000 m² olan yeni bir üretim tesi­sine taşındı. İç mekan ürün gamına bir başka ürün daha eklendi ve bil­gi­sa­yar ekran­ları üze­rinde kamaş­ma­sız bir aydın­latma yaka­landı.

 • 1975

  Alüminyum ekstrüzyon armatürler — 

  1975 yılında şirket, büyük bir yeni­liğe daha imza attı ve had­de­len­miş alü­min­yum­dan imal edilen yüksek kali­teli ayna pro­filli arma­türü, iç mekan aydın­latma serisi ürün gamına ekledi. Berlin üni­ver­si­te­leri, Prusya Vakfı Müzesi (Berlin) ve Ham­burg Lan­des­zent­ral­bank, Sem­per­lux arma­tür­le­rini kul­lan­maya baş­ladı.

 • 1965

  Avrupa'da bir yenilik olarak polikarbonat küreler — 

  1965 yılında Sem­per­lux, poli­kar­bo­nat küre­lere dayalı dış mekan arma­tür­le­rin deko­ra­tif seri­sini geliş­ti­ren ilk Avru­palı​şirket olmuş­tur. — 1972 Olimpiyatlar’ında Sem­per­lux imzası: Münih’te düzen­le­nen Olim­pi­yat Oyun­ları nda Sem­per­lux, bah­çe­ler için poli­kar­bo­nat küre­sel dış mekan arma­tür­le­rini temin etti. — 1976 yılı Avustralya’daki Sydney Opera Bina­sı­nın ön cep­hesi, küre­sel poli­kar­bo­nat dış mekan arma­tür­le­riyle aydın­la­tıldı.

 • 1950

  Ahşap armatürler, çoklu-kök kümeleri, lineer floresan difüzörler ve panjurlu armatürler — 

  Şirket, 1950’li yıl­larda yeni­likçi fikir­lerle ürün gamını geniş­let­meye devam etmek­te­dir. Flo­re­san lam­balı çeşitli ahşap arma­tür­le­rin ardın­dan, pirinç ve alü­min­yum­dan yapıl­mış ilk çoklu-kök küme­leri 1951 yılında yapıl­mış­tır. Pirinç­ten (1954) imal edil­miş lineer flo­re­san difü­zör­ler ve pan­jurlu arma­tür­ler (1955) seriyi tamam­ladı. 1955 yılında difü­zör­le­rin üre­ti­minde kul­la­nı­lan delikli metal pan­jur­lar geliş­ti­rildi.

You are on Selux Turkey

Just like other web­si­tes, we use cookies to imp­rove and per­so­na­lize your expe­ri­ence. We col­lect stan­dard Inter­net log infor­ma­tion and agg­re­ga­ted data to analyse our traf­fic. Our pre­fe­rence and mar­ke­ting cookies allow us to adapt our con­tent and ads to our audi­ence inte­rests.